Zorg continu beter

Ondersteunen kwaliteits- en opleidingsvisitaties

Wat houdt het in?
Medisch specialisten moeten één keer in de vijf jaar gevisiteerd worden met betrekking tot de kwaliteit van zorg. Ook medisch specialistische vervolgopleidingen worden regelmatig gevisiteerd. Naar aanleiding van deze visitatie wordt een volledig visitatierapport opgesteld. Wij kunnen u ondersteunen bij het visitatieproces met behulp van onze aanwezigheid tijdens de visitatie en het uit handen nemen van het opstellen van het visitatierapport.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wanneer u gebruik maakt van onze ondersteuning bij kwaliteits- of opleidingsvisitaties, maakt een adviseur van Qualicura deel uit van de visitatiecommissie ad hoc. De adviseur bereid de visitatie met u voor en notuleert de visitatiegesprekken. De adviseur stelt het rapport op en stemt deze af met de leden van de visitatiecommissie ad hoc. Ook het verificatieproces van feitelijke onjuistheden neemt de adviseur op zich. Wij nemen u hiermee een grote taak uit handen.

Een blik op onze eerdere projecten
Wij hebben sinds 2008 ruim 950 kwaliteits- en opleidingsvisitaties ondersteund in opdracht van verschillende medische specialismen. Daarnaast zijn we betrokken bij visitaties van differentiatiestages, visitaties van profielartsen en instellingsvisitaties van de RGS.

 Hebt u interesse in of vragen over ondersteuning bij visitaties? Neem dan contact met ons op.


Ontwikkelen richtlijnen, normen en visitatiemethodiek
Implementeren richtlijnen, normen en best practices
Ondersteunen kwaliteits- en opleidingsvisitaties
Evalueren zorgprocessen en opstellen beleidsadvies
Bureau
wetenschappelijke verenigingen

© 2008 - 2020 Qualicura - alle rechten voorbehouden - ontwerp: Buro Hugo