top of page

Wat is een visitatie?

Een visitatie is een toetsing, vergelijkbaar met een audit. Het verschil met een audit is dat een visitatie uitgevoerd wordt door commissieleden van dezelfde beroepsgroep en niet door een externe partij. De visitatie van de vakgroep interne geneeskunde wordt bijvoorbeeld uitgevoerd door internisten. Op deze manier is het mogelijk om als medisch specialisten een kijkje in elkaars keuken te nemen en van elkaar te leren. 

Een visitatie wordt uitgevoerd door een visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat vaak uit medisch specialisten van hetzelfde specialisme als de gevisiteerde vakgroep. Bij een opleidingsvisitatie maakt ook een aios (arts in opleiding tot specialist) deel uit van de visitatiecommissie. Indien Qualicura wordt ingezet, gaat één van onze adviseurs mee met de visitatiecommissie om hen te begeleiden in de voorbereiding, op de visitatiedag zelf en indien gewenst ook in het daaropvolgende na-traject.

 

Qualicura heeft circa 15 jaar ervaring met het begeleiden van visitatiecommissies bij het uitvoeren van kwaliteit en opleidingsvisitaties in de medisch-specialistische zorg. Doordat onze ervaren adviseurs meerdere landelijke wetenschappelijke verenigingen begeleiden, kunnen wij overkoepelend advies geven en hun opgedane ervaring in elke visitatie toepassen. De inzichten van een visitatiedag worden door de adviseurs van Qualicura verwerkt in een visitatierapport.

Kwaliteitsvisitaties

Een kwaliteitsvisitatie is een visitatie die specifiek is toegespitst op de kwaliteit van een afdeling, bijvoorbeeld de afdeling Radiologie. Er wordt niet gekeken naar de kwaliteit van de geleverde zorg, maar naar de aandacht die de medisch specialisten hebben voor kwaliteitsverbetering. Iedere afdeling in een ziekenhuis ondergaat minimaal eenmaal per vijf jaar een kwaliteitsvisitatie.
Bij een kwaliteitsvisitatie wordt er getoetst aan de hand van een normenkader dat door het (medisch) specialisme zelf is opgesteld. Het is de bedoeling dat de gevisiteerde vakgroep hiermee in staat is om zichzelf te verbeteren. Het rapport dat wordt opgesteld naar aanleiding van de visitatie wordt niet gedeeld met derden maar is alleen bestemd voor de vakgroep en de instelling. 

Heeft u behoefte aan herziening van uw huidige normenkader, dan kunnen wij met u meedenken. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Opleidingsvisitaties

Een opleidingsvisitatie is een visitatie die specifiek is toegespitst op de medische vervolgopleiding van één medisch specialisme, bijvoorbeeld de opleiding tot cardioloog. Het doel van de opleidingsvisitatie is het bevorderen en beoordelen van de kwaliteit van de opleiding. De aiossen spelen een belangrijke rol in deze visitaties omdat zij als ervaringsdeskundige kunnen vertellen hoe de opleiding in elkaar zit en wat verbeterpunten zijn. Iedere opleiding ondergaat minimaal eenmaal per vijf jaar een opleidingsvisitatie.

RGS instellingsvisitaties

De afkorting RGS staat voor Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. Een RGS-instellingsvisitatie richt zich op kwaliteitsaspecten die betrekking hebben op alle opleidingen die het ziekenhuis aanbiedt. Tijdens een RGS-instellingsvisitatie wordt er gekeken naar hoe het ziekenhuis de kwaliteit van de medisch specialistische vervolgopleidingen bewaakt en borgt. De visitatiecommissie bestaat uit een afvaardiging van opleiders, aiossen, een onderwijskundige en bestuursleden. Een instellingsvisitatie is vrijwillig en de instelling ontvangt een certificaat zodat duidelijk is dat de instelling het toezicht op de kwaliteit van de opleidingen goed doet.

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat we nog meer voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

Bent u zelf een visiteur of gaat u binnenkort visiteren en heeft u behoefte aan meer informatie? Qualicura organiseert visitatietrainingen en workshops

Voor een verdere indruk verwijzen we tot slot naar onderstaande video.

Begeleiden van visitaties

bottom of page