top of page

De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden van Qualicura uitgebreid. De werkzaamheden variëren van het ondersteunen van algemene ledenvergaderingen van wetenschappelijke verenigingen, het begeleiden van visitaties, het ontwikkelen van medische richtlijnen tot het opstellen van beleidsdocumenten. Qualicura wil haar kennis en ervaringen ook aan nieuwe klanten aanbieden in de vorm van detachering en consultancy. Mogelijk kunnen wij u bij één of meerdere taken voor een lange of korte periode al ontzorgen. Onze medewerkers hebben een academische achtergrond en beschikken over de noodzakelijke kennis om zorgorganisaties te ontzorgen, te ondersteunen en verder te helpen. Hierdoor kunnen medisch specialisten zich richten op hun primaire taak, namelijk zorgdragen voor patiënten. 

De werkzaamheden van de adviseurs van Qualicura in het programma Detachering en Consultancy kunnen worden onderverdeeld in de volgende domeinen:
 

Qualicura levert maatwerk en onze medewerkers passen zich aan uw behoefte aan. Wenst u meer informatie over de (online) mogelijkheden? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Wetenschappelijke vereniging
De adviseurs van Qualicura ondersteunen diverse wetenschappelijke verenigingen bij het uitvoeren van adviserende en ondersteunende werkzaamheden. De adviseurs richten zich bijvoorbeeld op het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van de besturen van de wetenschappelijke verenigingen en bieden ondersteuning aan de bestuurscommissies. Deze werkzaamheden kunnen door adviseurs van Qualicura worden uitgevoerd voor kortdurende periodes van enkele maanden (zwangerschapsverlof) of voor langere periodes.


De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 
•    Bestuursvergaderingen
•    ALV en studiedagen
•    Kwaliteitsprojecten & Visitaties
•    Financiën
•    Secretariaat


Bestuursvergaderingen
Werkzaamheden kunnen bestaan uit het inhoudelijk voorbereiden en begeleiden van (bestuurs)vergaderingen en bijeenkomsten van het bestuur en de bestuurscommissies. Hierop volgend dragen de adviseurs zorg voor het afhandelen van de (bestuurs)vergaderingen en het monitoren van actielijsten.


ALV en studiedagen  
Qualicura kan u ondersteunen bij het inhoudelijk voorbereiden en organiseren van studiedagen, algemene ledenvergaderingen en externe bijeenkomsten met partnerpartijen.


Kwaliteitsprojecten & visitaties
Werkzaamheden kunnen bestaan uit het coördineren van eenduidig beleid omtrent kwaliteitsprojecten. Qualicura kan optreden als externe projectleider maar ook kan zij administratieve of financiële zaken uit handen nemen of de volledige projectorganisatie op zich nemen. Daarnaast kan Qualicura de volledige organisatie en ondersteuning van kwaliteits- en opleidingsvisitaties voor u uit handen nemen. 


Financiën
Bij deze werkzaamheden kunt u denken aan het zorgdragen voor facturaties, declaraties, boekhouding, belastingaangifte, eindafrekening of het opstellen van de begroting. Dit verloopt altijd in overleg met de penningmeester.


Secretariaat
Werkzaamheden kunnen bestaan uit het beheren van de correspondentie, de ledenadministratie, de website en bijvoorbeeld het opstellen van nieuwsbrieven.


Vakgroep / Afdeling Kwaliteit en Veiligheid
De adviseurs van Qualicura ondersteunen vakgroepen bij het vormgeven van het kwaliteitsbeleid en nemen taken over van de medisch specialisten binnen uw organisatie, waardoor er meer tijd besteed kan worden aan de primaire patiëntenzorg. De adviseur kan op vakgroep- / opleidingsgroepniveau worden ingezet of ziekenhuisbreed op bijvoorbeeld uw afdeling Kwaliteit en Veiligheid. De werkzaamheden kunnen door adviseurs van Qualicura worden uitgevoerd voor kortdurende periodes van enkele maanden (zwangerschapsverlof) of voor langere periodes. De uren kunnen verschillen van slechts 4 uur per week op projectbasis of juist als tijdelijke inval voor bijvoorbeeld 36 uur per week.


•    Beleidsdocumenten
•    Kwaliteitsbeleid
•    Analyse zorgprocessen
•    Vakgroepvergaderingen
•    Kwaliteits- en opleidingsvisitaties

Beleidsdocumenten
Werkzaamheden bestaan onder andere uit het opstellen van beleidsdocumenten zoals een missie & visie document, jaarplan, jaarverslag of een meerjarenbeleidsplan. 


Kwaliteitsbeleid
Werkzaamheden bestaan onder andere uit het ondersteunen van de vakgroep of opleidingsgroep bij het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid, het bewaken van de voortgang van kwaliteitsprojecten en het tijdig signaleren van afwijkingen.


Analyse zorgprocessen
Werkzaamheden bestaan onder andere uit het in kaart brengen van zorgprocessen, het signaleren van knelpunten en het uitwerken van verbetervoorstellen en stimuleren van de kwaliteitscycli. 


Vakgroepvergaderingen
Bij deze werkzaamheden kunt u onder andere denken aan uit het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen van de vakgroep en het voorbereiden, begeleiden van vergaderingen met aanpalende specialismen en het monitoren van actiepunten.


Kwaliteits- en opleidingsvisitaties
Qualicura kan u ondersteunen bij het voorbereiden en coördineren van kwaliteits- en opleidingsvisitaties.

Consultancy zorgprocessen en beleidsadvies
Qualicura heeft op verschillende gebieden veel kennis en expertise in huis om u verder te helpen met het ontwikkelen en evalueren van zorgprocessen en beleidsadvies. De werkzaamheden die door onze adviseurs geleverd kunnen worden bestaan uit adviserende werkzaamheden opgedeeld in vier fasen van enkele weken, afhankelijk van de omvang van het project. Per fase wordt een korte terugkoppeling aan (de vertegenwoordiging van) de vakgroep gegeven. De werkzaamheden kunnen onder andere worden toegepast bij het evalueren van standaard workflows, het analyseren van doorlooptijden op uw afdeling of polikliniek, het evalueren van protocollen of het onderzoeken van mogelijkheden voor het opzetten van een kennisnetwerk binnen uw regio.


Fase 1: Vraagstelling en plan van aanpak
In de eerste fase wordt het plan van aanpak geschreven, doelstelling(en) gedefinieerd en de exacte hoofdvraag van het project geformuleerd.


Fase 2: Dataverzameling
In de tweede fase wordt data verzameld aan de hand van interviews, observaties, literatuuronderzoek en meting van patiëntervaringen.


Fase 3: Data-analyse
In de derde fase wordt de data gestructureerd en geanalyseerd en worden de verbetergebieden gedefinieerd.


Fase 4: Adviesrapport
In de vierde fase wordt er op basis van de resultaten een adviesrapport geschreven met concrete verbetermogelijkheden.

Anker 1
Anker 2
Anker 3

Detachering & Consultancy

bottom of page