top of page

Projectbegeleiding

Qualicura heeft een breed netwerk en ruime ervaring met uiteenlopende projecten in de gezondheidszorg. Hieronder worden een aantal projecten toegelicht waaraan Qualicura heeft bijgedragen of momenteel aan bijdraagt. 

Een aantal voorbeelden van afgeronde projecten:

Enkele adviseurs van Qualicura zijn betrokken geweest bij project STeRK (Structurele Terugkoppeling Resultaten Kwaliteitsvisitaties) dat liep in de periode van 01-11-2017 tot 01-11-2019. Het project is in samenwerking met Hagemeijer Advies en het Kennisinstituut uitgevoerd. Het doel van project STeRK was het testen van de meest optimale werkwijze om de normen- en waarderingssystematiek te onderhouden en om een kwaliteitscyclus te implementeren ten aanzien van de kwaliteitsvisitaties. Veertien wetenschappelijke verenigingen hebben deelgenomen aan het project.

Qualicura is voor acht wetenschappelijke verenigingen verantwoordelijk geweest voor tussentijdse afstemming en oplevering van het eindproduct. Daarnaast is Qualicura medeverantwoordelijk geweest voor het organiseren van de (gezamenlijke) bijeenkomsten en het opleveren van de gezamenlijke eindverantwoording.

Klik hier voor het advies aan de Adviescommissie Visitatie, de werkwijze en leermomenten van het project. Het document bevat een handleiding (vanaf blz. 10) die als stappenplan kan dienen voor uw wetenschappelijke vereniging.

Heeft uw wetenschappelijke vereniging ondersteuning nodig bij het herzien van de normen- en waarderingssystematiek en/of het implementeren van een kwaliteitscyclus ten aanzien van de kwaliteitsvisitaties? Klik dan hier.

Structurele Terugkoppeling Resultaten Kwaliteitsvisitaties (STeRK)

Goed medisch-professioneel handelen is ondenkbaar zonder aandacht voor ethische kwesties. Desondanks missen momenteel bijna alle medisch specialistische richtlijnen een ethische paragraaf. Voor dit project is, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en Hagemeijer Advies, een praktische handleiding geschreven die ondersteuning biedt bij ethische reflectie en verantwoorde besluitvorming tijdens richtlijnontwikkeling. De handleiding is specifiek geschreven voor richtlijnadviseurs en werkgroepleden. Deze handleiding voegt tevens een dimensie toe aan GRADE-systematiek om een evidence-to-decision framework te gebruiken bij richtlijnontwikkeling. Dit project is in juli 2020 afgerond.

Ethische overwegingen: een integraal onderdeel van richtlijnen

Doel van het project was het invoeren van verenigingsbrede kwaliteitsvisitaties voor de Klinische Fysica. Om dit te realiseren is eerst een selectie van kwaliteitscriteria opgesteld, die vertaald worden naar een normenrapport met waarderingsstelsel voor de Klinische Fysica. Vervolgens zijn (op basis van het normenrapport met waarderingsstelsel Klinische Fysica) de formats van de Raad Kwaliteit (te weten visitatievragenlijsten, visitatierapport en visitatiereglement) waar nodig gespecificeerd voor de Klinische Fysica. De visitatiemethodiek is tijdens drie proefvisitaties geëvalueerd. Qualicura heeft tijdens het hele proces het projectteam organisatorisch en methodologisch ondersteund.  

Invoering van verenigingsbrede kwaliteitsvisitaties voor de Klinische Fysica​

Samenwerken in Netwerken

Samenwerken in Netwerken is een project van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) en het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). Met dit project worden neurochirurgen gefaciliteerd om de regionale samenwerking voor de opvang van de acute neurochirurgische patiënt te professionaliseren. Indien er nog geen regionale samenwerking is, worden de neurochirurgen gefaciliteerd om dit op te zetten. Qualicura heeft ondersteund bij het ontwikkelen van een hulpmiddel (format) voor de uitwerking van het kwaliteitsbeleid van de NVvN aangaande 7 x 24 uur opvang van acute zorg.

Een aantal voorbeelden van lopende projecten:

Digitaal visiteren

De meeste wetenschappelijke verenigingen voeren tegenwoordig kwaliteitsvisitaties uit met ondersteuning van een digitaal systeem. Bij de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) en de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) geschieden de kwaliteitsvisitaties nog op papier. Dit project is in maart 2020 gestart en heeft als doel om de digitalisering van de visitaties van de NVvN en NVNG te faciliteren. Met de overstap naar een digitaal proces wordt tevens gekeken of/en welke (nieuwe) visitatie-instrumenten (bijvoorbeeld Medical Audit of QuickScan) waardevol zijn om te implementeren in de visitatiecyclus. De digitalisering zorgt voor een vermindering van administratieve lasten van zowel de bureaumedewerker, de gevisiteerde vakgroep als de visitatiecommissie. Digitalisering geeft de mogelijkheid om een duidelijke koppeling te genereren tussen de instrumenten of documenten en bijbehorende normen- en waarderingssystematiek. Door over te gaan op een digitaal systeem kunnen documenten overzichtelijk beheerd worden. Qualicura ondersteunt als externe projectleider bij het in kaart brengen en realiseren van de wensen ten aanzien van het digitale systeem. Tevens treedt Qualicura op als contactpersoon tussen de IT-partner en de werkgroep.

Zorg continu beter

De methodiek Zorg continu beter (gebaseerd op Breakthrough series) wordt toegepast in vijf allergologische zorginstellingen. Het doel van dit project is het verbeteren van zorgprocessen waardoor zorgprofessionals gestimuleerd worden de patiëntenzorg te verbeteren. De stappen die doorlopen worden, zijn: een knelpuntenanalyse t.a.v. de zorgprocessen, een inventarisatie van de literatuur en goede praktijkvoorbeelden om de knelpunten op te lossen en een overzicht van interventies die de zorg verbeteren. Om de effectiviteit van de interventies inzichtelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een voormeting en nameting bij de zorgprocessen. In vier conferenties delen teams kennis, resultaten en oplossingen ter verbetering van de zorg. Qualicura ondersteunt als projectleider bij het in kaart brengen en analyseren van knelpunten, het analyseren van zorgprocessen en het opzetten van een vernieuwd protocol ten aanzien van de knelpunten. Daarnaast is Qualicura de verbindende factor tussen de verschillende deelnemende centra en organiseert de netwerk- en congresbijeenkomsten.

Bent u benieuwd naar meer van onze projecten of heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw project? Neem dan contact met ons op. 

bottom of page